ANGIELSKI ONLINE
    angielski za darmo

Angielski online


Cytaty angielskie

A man can be destroyed, but not defeated. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Ernest Hemingway
A man cannot be comfortable without his own approval. Człowiekowi nie może być dobrze bez aprobaty samego siebie. Mark Twain
A man is only as good as what he loves. Człowiek jest tak dobry jak to co kocha. Saul Bellow
A true man hates no one. Prawdziwy mąż nie żywi nienawiści do nikogo. Napoleon Bonaparte
All virtue is summed up in dealing justly. Całość cnót wyraża się w uczciwym postępowaniu. Aristotle
Arriving at one point is the starting point to another. Osiągnięcie jednego punktu jest początkiem drogi do następnego. John Dewey
Art is a division of pain. Sztuka jest częścią bólu. Anthony Rother
As we grow old the beauty steals inward. W miarę jak się starzejemy, piękno chowa się wewnątrz. Ralph Waldo Emerson
Be a friend to thyself, and others will be so too. Bądź przyjacielem sam dla siebie a inni staną się tacy dla ciebie. Thomas Fuller
Change alone is eternal, perpetual, immortal. Zmiana sama w sobie jest ponadczasowa, wieczna, nieśmiertelna. Arthur Schopenhauer
Creativity requires the courage to let go of certainties. Twórczość wymaga odwagi aby zwątpić w to co pewne. Erich Fromm
Dare to be yourself. Odważ się być sobą. Andre Gide
Day is just a collection of hours. Dzień jest tylko kolekcją godzin. Serj Tankian
Doubts are more cruel than the worst of truths. Wątpliwości są bardziej okrutne niż najgorsza z prawd. Moliere
Each day is drive through history. Każdy dzień jest podróżą przez historię. Jim Morrison
Everything flows, nothing stands still. Wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu. Heraklit z Efezu
Everything has beauty, but not everyone sees it. Wszystko ma swe piękno ale nie każdy je dostrzega. Confucius
Fear follows crime, and is its punishment. Lęk przychodzi za przestępstwem i jest zań karą. Voltaire
Feel the fear and do it anyway. Odczuwaj lęk a czyń to czego się lękasz. Susan Jeffers
Find a shore you cannot see and sail for it. Znajdź brzeg, którego nie widać i płyń do niego. Bill Purdin
Gravitation is not responsible for people falling in love. Grawitacja nie jest winna temu, że ludzie się zakochują. Albert Einstein
Happiness is not a destination. It is a method of life. Szczęście nie jest celem. To sposób życia. Burton Hills
Hatred destroys the person who hates. Nienawiść niszczy tego, który nienawidzi. James Baldwin
He that dies pays all debts. Kto umiera, płaci swoje długi. William Shakespeare
Him that I love, I wish to be free - even from me. Pragnę by ten, którego kocham był wolny. Nawet ode mnie. Anne Morrow Lindbergh
History is Philosophy teaching by examples. Historia to nauczanie filozofii przykładem. Thucydides
History will be kind to me for I intend to write it. Historia będzie dla mnie łaskawa, bo sam zamierzam ją napisać. Winston Churchill
Ignorance is the mother of fear. Niewiedza jest matką lęku. Eric Hoffer
In the valley of the blind, the one-eyed man is a king. W dolinie ślepców jednooki jest królem.
In time we hate that which we often fear. Z czasem nienawidzimy tego, czego się lękamy. William Shakespeare
It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend. Łatwiej wybaczyć wrogowi niż przyjacielowi. William Blake
It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Nasze przeznaczenie nie w gwiazdach leży, ale w nas samych. William Shakespeare
It is only the wisest and the stupidest that cannot change. Jedynie najmądrzejsi i najgłupsi nie potrafią się zmienić. Confucius
It's a poor sort of memory that only works backward. Słaba to pamięć, która sięga jedynie wstecz. Lewis Carroll
Kites rise highest against the wind - not with it. Latawce unoszą się pod wiatr, nie z nim. Winston Churchill
Knowledge is power. Wiedza to siła. Sir Francis Bacon
Let the other side also be heard. Trzeba wysłuchać i drugiej strony. Seneka Młodszy
Life is an adventure in forgiveness. Życie to ćwiczenie w wybaczaniu. Norman Cousins
Life is too important to be taken seriously. Życie jest zbyt ważne, aby je brać na poważnie. Oscar Wilde
Lost time is never found again. Straconego czasu nigdy nie odnajdziesz. Benjamin Franklin
Love all, trust a few. Do wrong to none. Kochaj wszystkich, ufaj kilku. Nikomu nie czyń krzywdy. William Shakespeare
Love built on beauty, soon as beauty, dies. Miłość budowana na pięknie, wkrótce wraz z nim odchodzi. John Donne
Love is an irresistible desire to be irresistibly desired. Miłość to nieodparta żądza bycia nieodparcie pożądanym. Robert Frost
Love is blind, but marriage restores its sight. Miłość jest ślepa ale małżeństwo przywraca jej wzrok. Georg C. Lichtenberg
Make the most of yourself, for that is all there is of you. Daj z siebie wszystko bo tyle ciebie właściwie istnieje. Ralph Waldo Emerson
Most powerful is he who has himself in his own power. Największym władcą jest ten, który samemu sobie rozkazuje. Seneca
My one regret in life is that I am not someone else. Jedyne czego żałuję w życiu, to tego, że nie jestem kimś innym. Woody Allen
Never put a period where God has placed a comma. Nigdy nie stawiaj kropki tam gdzie Bóg stawia przecinek.
No man is free who is not master of himself. Nie jest wolny jest, kto nie opanował samego siebie. Epictetus
No revenge is more honorable than the one not taken. Żadna zemsta nie jest bardziej chwalebna od tej niepodjętej. Spanish Proverb
Nobody is good by accident. Nikt nie jest dobry przez przypadek. Seneka Młodszy
Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Niczego w życiu nie należy się bać. Trzeba to jedynie zrozumieć. Marie Curie
Only do what your heart tells you. Rób jedynie co mówi ci serce. Princess Diana
People living deeply have no fear of death. Ludzie żyjący głębią nie boją się śmierci. Anais Nin
Pray you now, forget and forgive. Módl się teraz, zapomnij i wybacz. William Shakespeare
Pure logic is the ruin of the spirit. Czysta logika jest ruiną ducha. Antoine de Saint-Exupéry
Rarely do great beauty and great virtue dwell together. Rzadko kiedy wielkie piękno i cnota mieszkają razem. Petrarch
Sex alleviates tension. Love causes it. Seks rozładowuje napięcie, miłość je potęguje. Woody Allen
Silence is the ultimate weapon of power. Cisza jest najpotężniejszą z broni. Charles De Gaulle
The absence of flaw in beauty is itself a flaw. Brak skazy w pięknie jest skazą samą w sobie. Havelock Ellis
The best mirror is an old friend. Najlepszym lustrem jest stary przyjaciel. George Herbert
The first duty of love is to listen. Pierwszym obowiązkiem miłości jest słuchać. Paul Tillich
The future has a way of arriving unannounced. Przyszłość potrafi przyjść niezapowiedziana. George Will
The future starts today, not tomorrow. Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. Pope John Paul II
The heart has its reasons which reason knows not of. Serce ma swą logikę, o której pojęcia nie ma rozum. Blaise Pascal
The heart that loves is always young. Serce, które kocha jest zawsze młode.
The only thing we have to fear is fear itself. Jedyną rzeczą, jakiej mamy się lękać to lęk sam w sobie. Franklin Delano Roosevelt
The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Jedyny sposób, żeby uwolnić się od pokusy to jej ulec. George Bernard Shaw
The price of greatness is responsibility. Ceną wielkości jest odpowiedzialność. Winston Churchill
The secret of success is constancy to purpose. Tajemnicą sukcesu jest dążenie do celu. Benjamin Disraeli
The strongest principle of growth lies in human choice. Najsilniejszą zasadą wzrostu jest ludzki wybór. George Eliot
The trees that are slow to grow bear the best fruit. Drzewa, które rosną wolno wydają najlepszy owoc. Moliere
There is no easy way from the earth to the stars. Droga do gwiazd nie jest łatwa z ziemi. Seneka Młodszy
There is no sincerer love than the love of food. Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. George Bernard Shaw
There were grammatical errors even in his silence. Nawet w jego milczeniu były błędy językowe. Stanisław Jerzy Lec
To avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing. Aby uniknąć krytyki nic nie rób, nic nie mów, bądź niczym. Elbert Hubbard
To be a man is, precisely, to be responsible. Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym. Antoine de Saint-Exupéry
To be or not to be, that is the question. Być albo nie być, oto jest pytanie. William Shakespeare
To see things in the seed, that is genius. Widzieć rzeczy w zarodku, oto geniusz. Lao-tzu
Truth springs from argument amongst friends. Owocem kłótni między przyjaciółmi jest prawda. David HumeDavid Hume
We are born unequally, we die equally. Rodzimy się nierówni, umieramy równi. Seneka Młodszy
We are such stuff as dreams are made on. Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny. William Shakespeare
We cannot direct the wind, but we can adjust the sails Nie możemy kierować wiatrem ale możemy ustawiać żagle. Bertha Calloway
We learn by being learnt. Ucząc innych, sami się uczymy. Seneka Młodszy
We learn from history that we learn nothing from history. Historia uczy nas, że niczego się od niej nie uczymy. George Bernard Shaw
We live, as we dream - alone. Żyjemy tak jak śnimy - samotnie. Joseph Conrad
We mortals are but shadows and dust. My śmiertelnicy jesteśmy jedynie cieniami i pyłem. Proximo, Gladiator
What is a friend? A single soul dwelling in two bodies. Kim jest przyjaciel? To dusza mieszkająca w dwóch ciałach. Aristotle
What worries you, masters you. To co cię martwi staje się twoim panem. Haddon W. Robinson
Whatever advice you give, be brief. Jakąkolwiek radę dajesz, wyraź ją zwięźle. Horace
Whenever a friend succeeds, a little something in me dies. Kiedy odchodzi przyjaciel, coś we mnie umiera. Gore Vidal
Worry gives a small thing a big shadow. Martwienie się daje małej sprawie wielki cień. Swedish Wisdom
Worry is a misuse of imagination. Zmartwienie jest błędnym wykorzystaniem wyobraźni. Dan Zadra
Write in the sand the flaws of your friends. Wady swych przyjaciół pisz na piasku. Pythagoras
You can't choose the ways in which you'll be tested. Nie można wybrać sposobów, w jakie będziemy sprawdzeni. Robert J. Sawyer
You can't shake hands with a clenched fist. Nie można podać drugiemu ręki z zaciśniętą pięścią. Indira Gandhi
You may delay, but time will not. Ty możesz z czymś zwlekać, ale nie czas. Benjamin Franklin
Your friend will argue with you. Twój przyjaciel będzie się z tobą sprzeczał. Alexander Solzhenitsyn
Your friends love you anyway. Przyjaciele i tak cię kochają. Dave Barry

Nauka angielskiego online może stać się Twoim ulubionym nałogiem! Przecież nauka języka przez internet to czysta przyjemność, zwłaszcza na własnym telefonie komórkowym.

Język angielski online Język niemiecki online Język angielski w biznesie online


Polecamy rewolucyjne multimedialne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

Angielski online


"Cele są nie tylko absolutnie konieczne, by nas motywowały.
One są kluczowe, by utrzymać nas przy życiu."
Robert H. Schuller

Copyright © darmowy-kurs-angielskiego.mediagold.pl
All Rights Reserved